ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  1. การสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย
  2. การพัฒนางานบริการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. การบริการวิชาการแก่ชุมชน

เป้าประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  2. ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
  3. งานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
  4. งานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการสืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์
Message us