บุคลากร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
รองผู้อำนวยการ
ว่าาที่ร้อยตรี ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์
รองผู้อำนวยการ

บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาววราภรณ์ คชินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายเอกวุฒิ เพชรทองด้วง
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
นางสาวสุวรรณี รับไทร
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการเเละฝึกอบรม
นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเกียรติศักดิ์ ยกเส้ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาวดี ศรีสมโภชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Untitled
นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรรณพิไล ทองสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลูกจ้างโครงการ

Message us