บุคลากร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
รองผู้อำนวยการ
ดร.สาวิตรี ฤทธิ์ช่วย
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์
รองผู้อำนวยการ

บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาววราภรณ์ คชินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายเอกวุฒิ เพชรทองด้วง
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
นางสาวสุวรรณี รับไทร
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการเเละฝึกอบรม
นางสาวสุพักดิ์ ชูขาว
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นายเกียรติศักดิ์ ยกเส้ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเกษวรินทร์ เตระไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาวดี ศรีสมโภชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรรณพิไล ทองสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Message us