ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เสริมสร้างความรู้ สู่การพัฒนาสังคม


วิสัยทัศน์


สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่


พันธกิจ

1. พัฒนาความสามารถทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
2. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชน หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. สร้างและพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวััตกรรม
2. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแก่บัณฑิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
5. เป็นศูนย์บริการวิชาการ การเรียนรู้ ตลอดชีวิตของท้องถิ่นและภูมิภาค
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

Message us