ปรัชญา วิสัยทัศน์


ปรัชญา

การวิจัยและการบริการวิชาการ คือรากฐานการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


วิสัยทัศน์


สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่


พันธกิจ

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ยกระดับสู่สากล

2.  ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น

3.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการให้มีคุณภาพโดยยึดแนวคิดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เอกลักษณ์

เป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่


อัตลักษณ์

สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ค่านิยมหลักองค์กร

NSTRU  คือ  จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช

N = New Idea           หมายถึง การคิดใหม่คิดชอบ คิดถูกต้อง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ชอบและถูกต้อง

S = Service Mind       หมายถึง การบริการด้วยใจ บริการอย่างฉันท์มิตร ด้วยจิตสาธารณะ

T = Teamwork          หมายถึง การทำงานเป็นทีม ร่วมมือในการทำงาน

R = Responsibility       หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในระดับองค์กร ท้องถิ่นและสังคม

U = Universal            หมายถึง สู่ความเป็นสากล


สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยงานหลักระดับมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน พัฒนาโจทย์วิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก

2. สร้างระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่และการจดทรัพย์สินทางปัญญา

4. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

5. บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ดี


วัฒนธรรมองค์กร

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

2. มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

3. มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. มีสำนึกร่วมในการสร้างคุณภาพตามภารกิจของหน่วยงานให้ความสำคัญกับกระบวนการการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อไปสู่ผลสำเร็จอย่างมืออาชีพ


Message us