ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  (Center of Excellence – CoE) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  (Center of Excellence – CoE) พ.ศ. 2565

Message us