ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

DateTitle
2024/06/07ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence)  ประจาปีงบประมาณ 25672024-06-07 15:16:49
2024/06/07กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 25682024-06-07 09:38:14
2024/05/29ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25672024-05-29 15:42:12
2024/02/02ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25672024-02-02 16:30:04
2023/12/08ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25662023-12-08 16:15:06
2023/11/02ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25682023-11-02 14:06:40
2023/09/26ประกาศฯ แนวปฏิบัติการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้าและการคืนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.25662023-09-26 15:36:31
2023/05/10ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-05-10 14:24:40
2023/02/21ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วย (Research Unit – RU) พ.ศ. 25652023-02-21 16:45:36
2023/02/21ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง  (Center of Excellence – CoE) พ.ศ. 25652023-02-21 11:34:38
2022/11/18ประกาศฯ หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.25652022-11-18 11:48:13
2022/09/14ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25662022-09-14 10:08:54
2022/09/14ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672022-09-14 09:56:22
2022/05/10ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-05-10 15:39:25
2021/11/29ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662021-11-29 14:53:26
2021/11/29ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25652021-11-29 14:51:59
2021/10/04ประกาศฯ การเปลี่ยนชื่อหน่วยวิจัยเเละหัวหน้าหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25642021-10-04 16:12:55
2021/09/30ประกาศฯ รางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยเเพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดเเจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 25642021-09-30 12:59:05
2021/09/30ประกาศฯ หลักเกณฑ์ อัตตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.25642021-09-30 12:56:26
2021/08/23ประกาศฯ อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยฯ ระดับคณะ2021-08-23 11:03:32
2021/08/23ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.25632021-08-23 10:49:03
2021/08/23ประกาศฯ หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการเบญจวิจัย พ.ศ.25612021-08-23 10:46:07
2021/07/05ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25632021-07-05 10:15:40
2021/07/05ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25642021-07-05 10:07:01
2021/07/05ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25622021-07-05 10:05:50
2021/07/05ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ประจำปี พ.ศ.25602021-07-05 10:01:32
2021/07/05ประกาศฯ การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ2021-07-05 09:56:48
2021/07/05ประกาศฯ วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสัหรับงานวิจัย เงินงบประมาณเเผ่นดิน เเละเงินกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.25612021-07-05 09:54:40
2021/07/05ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งอนุกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ระดับหน่วยงาน พ.ศ.25612021-07-05 09:48:38
2021/07/05ประกาศฯ เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนการทำวิจัย พ.ศ.25612021-07-05 09:46:53
2021/07/05ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25622021-07-05 09:44:13
2021/07/05ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม เเละงานสร้างสรรค์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ2021-07-05 09:41:04
2021/07/05ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกับองค์อื่น (Matching fund) พ.ศ.25612021-07-05 09:36:53
2021/07/05ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.25622021-07-05 09:32:48
2021/07/05ประกาศฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม เเละงานสร้างสรรค์ระดับคณะ2021-07-05 09:29:43
2021/06/04ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.25622021-06-04 11:03:32
2021/06/04ประกาศฯ เรื่องรางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยเเพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดเเจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 25622021-06-04 10:50:40
Message us