แบบฟอร์มเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย

เเบบฟอร์มการเบิกจ่าย งวดที่ 1 (ลงนามสัญญา)

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่าย งวดที่ 1 ได้ที่นี่


เเบบฟอร์มการเบิกจ่าย งวดที่ 2 (รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่าย งวดที่ 2 ได้ที่นี่


เเบบฟอร์มการเบิกจ่าย งวดที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์)

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่าย งวดที่ 3 ได้ที่นี่


แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำร้องขอขยายเวลาการวิจัย

เเบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย

เเบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการเพื่อการวิจัย

เเบบฟอร์มตกลงการ จ้างใบสำคัญรับเงิน เเละใบส่งมอบงาน


Message us