เปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินกองทุน เพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2567


               ตามมติที่ประชุมกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดสรรงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2566 จำนวน 1,500,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน  เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมอนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2567  เรียบร้อยแล้วนั้น

                 ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินกองทุน เพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2567  โดยสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบบริหารงานวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัยฯ (DRMS) ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567  


ดาวน์โหลดเอกสารเเละเเบบฟอร์ม


Message us