สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Message us