สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

Message us