รางวัลนักวิจัยดีเด่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2566

ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคลผู้แทนพระองค์  ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2563

ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคลผู้แทนพระองค์  ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 2  ธันวาคม 2563 


รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2561

ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2559

ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จากพลเอก อัมรินทร์  สุพรรณนพ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฏราชกุมาร   ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 22-24  พฤศจิกายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมษ์ 


รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2558

ผศ.ดร.ประกอบ  ใจมั่น คณะครุศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศภาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2554

ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฏราชกุมาร   ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Message us