มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเเละบุคลากรสถาบันวิจัยเเละพัฒนา เเละนักวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ 38 ราชภัฏ จากผลงาน “การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ. หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Message us