มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

 

             

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา นำนักวิจัย เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการชุมชน เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” หรือ Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำผลผลิตจากงานวิจัยร่วมจัดแสดงภาคนิทรรศการในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยนำผลงานการวิจัยของ ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ และผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก ร่วมแสดงผลงานที่ บูธ EM13 และภาคบรรยาย ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อผลงาน : มหัศจรรย์ “ป่าประ” เขาหลวงนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อยที่ 33 เวลา 13.30 – 16.00 น. วิทยากรประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
2. ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา
3. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
4. นาง จิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร ผู้ประกอบการวันมอร์ ช็อคโกแลตไทยคราฟท์
5. นางสาว วิลาวัลย์ จรรยาดี ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน
 
Message us