มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานการวิจัยและการประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้ง 8

   
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานการวิจัยและการประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้ง 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน    จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย

Message us