ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (google meet)

Message us