ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เเละผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Message us