ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาขับเคลื่อนงานวิจัย (EP.1)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช NSTRU Research and Innovation Open House 2024
โดยมีการบรรยาย และเสวนาขับเคลื่อนงานวิจัย (EP.1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มจุดเน้นเฉพาะทาง ในการขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญอาจารย์เเละผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาขับเคลื่อนงานวิจัย (EP.1)  ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 โดยสามารถสแกน QR-Code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้  ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

Message us