ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2565


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการวิจัยฯ 2565


เเบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย


การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ DRMS

เข้าสู่ระบบบริหารทุนงบประมาณเงินกองทุนฯ (DRMS)  


Message us