ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) และการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ณ ห้องประชุมศรีไพร 2

Message us