คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนวัตกรรมการบริการ และการท่องเที่ยว

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนวัตกรรมการบริการ และการท่องเที่ยว (Center of Excellence in Service Innovation and Tourism)

Message us