คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัย และบริการนวัตกรรมอาหารเพื่อชุมชน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านกาวิจัย และบริการนวัตกรรมอาหารเพื่อชุมชน (Center of Excellence in Food Innovation Research and Services for Community)

Message us