รางวัลนำเสนอผลงานวิจัย

นักวิจัยรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562

1. รางวัล  Paper Awards  ระดับนานาชาติ  (ระดับดี) 

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน SCOPUS และ ISI จำนวน  1-2 paper)

1. ผศ.สุริยะ  จันทร์แก้ว                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ดร.จตุพร  คงทอง                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาวฐิติมา  บูรณวงศ์              คณะวิทยาการจัดการ

5. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ดร.รุ่งนภา พิมเสน                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ดร.มณฑกานต์ ทองสม               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รางวัล  Paper Awards  ระดับนานาชาติ (ระดับดีมาก)

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน SCOPUS และ ISI จำนวน  3-4  paper)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัล  Paper Awards  ระดับนานาชาติ  (ระดับดีเยี่ยม)

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน SCOPUS และ ISI จำนวนเท่ากับหรือ มากกว่า  5 paper)

1. ผศ.ดร.ประวิทย์  เนื่องมัจฉา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. รางวัล  Paper Awards  ระดับชาติและนานาชาติ (ระดับดี)

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน TCI,  SCOPUS และ ISI จำนวน  3-5 paper)

1. ดร.จตุพร  คงทอง                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. นางสาวฐิติมา  บูรณวงศ์              คณะวิทยาการจัดการ

4. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ดร.รุ่งนภา พิมเสน                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ดร.มณฑกานต์ ทองสม               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. รางวัล  Paper Awards  ระดับชาติและนานาชาติ (ระดับดีมาก)

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน TCI,  SCOPUS และ ISI จำนวน  6-9  paper)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ดร.เมธาวี  จำเนียร                   คณะวิทยาการจัดการ

4. ผศ.กรกฎ  จำเนียร                   คณะวิทยาการจัดการ

6. รางวัล  Paper Awards  ระดับชาติและนานาชาติ  (ระดับดีเยี่ยม)

    (เกณฑ์พิจารณา มีบทความตีพิมพ์ฐาน TCI,  SCOPUS และ ISI จำนวนเท่ากับหรือ มากกว่า 10  paper)

1. ผศ.ดร.ประวิทย์  เนื่องมัจฉา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. รางวัลสร้างชื่อเสียงในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ 

1. นางสาวธารินี จริยาปยุกต์เลิศ        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นางสาวสุพัตรา  คงขำ                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. นางสาวอุมาพร  กาญจนคลอด      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. ผศ.สุริยะ  จันทร์แก้ว                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. นางอุไรวรรณ  วันทอง               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. นางอภินทร์รัตน์  ขันแกล้ว           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นางสาวณปภัช  จันทร์เมือง           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. นายเอกลักษณ์  กาญจนเพ็ญ         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. ผศ.กรกฎ  จำเนียร                  คณะวิทยาการจัดการ

11. ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ดร.จันทิรา วงศ์วิเชียร               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. นางสาววราศรี แสงกระจ่าง        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. รางวัลสร้างชื่อเสียงในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาขาติ 

1. ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผศ.ดร.ประวิทย์  เนื่องมัจฉา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Message us