ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากผู้แทนพระองค์ พันโท หม่อมเจ้า นวพรรษ์ ยุคล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Message us