ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ที่ได้รับทุน “การพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ที่ได้รับทุน “การพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้” งบประมาณ 3,500,000 บาท ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา งบประมาณปี 2564

Message us