ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : จากหลักการสู่การปฎิบัติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ :จากหลักการสู่การปฎิบัติ”
 โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
🗓️ในวันศุกร์ 24 มีนาคม 2566
 
🕣 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
📺 ผ่านระบบออนไลน์
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2566
Message us