ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา   ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย   (Research Impact Assessment Training Program)”  ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์  Google  Meet    ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://forms.gle/X4BUkxSRjt1P4bRp6  หรือสแกน qr code จาก banner

Message us