ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ Google Meet
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/9z4Qaq6P2gcGsRTj9 หรือสแกน qr code จาก banner
 
 
Message us