ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ”

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ” ในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet)

Message us