ขอเชิญนักวิจัยของหน่วยงาน นำส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “การเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักวิจัยของหน่วยงาน นำส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “การเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566” สามารถส่งผลงานของท่านได้ที่
ท่านสามารถยื่นผลงานได้ที่นี่

Message us