ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม”

📌สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม”
📃 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” และ “ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญา และ การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
🗓 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ครับ
👇👇
Message us