กิจกรรม 24: มหาชัยสร้างสรรค์การตีพิมพ์สู่สากล

(19 สิงหาคม 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 14) กิจกรรม อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ “24: มหาชัยสร้างสรรค์การตีพิมพ์สู่สากล # ครั้งที่ 3” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-ในภาคเช้า “กิจกรรม 24: มหาชัยสร้างสรรค์การตีพิมพ์สู่สากล” ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขบทความสำหรับ
ผู้ที่ส่งบทความ และปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ISI หรือ TCI ให้ได้ใน 24 ชั่วโมง
-ในภาคบ่าย บรรยายเรื่อง “สภาพการณ์งานวิจัย และมิติปัญหาด้านการเขียนบทความวิจัย” และ “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ และการเตรียมต้นฉบับ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย”
Message us