กิจกรรมให้คำแนะนำ ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมให้คำแนะนำ ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก วิทยากรโดยคุณเเววตา ทองสุภา หัวหน้างานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

Message us