กิจกรรมอบรม การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

(18 สิงหาคม 2564) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรม การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย
– ภาคเช้าหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
– ภาคบ่ายหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญา” และ “การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
Message us