การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

(วันที่ 9 สิงหาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ผศ.ดร.ถาวร จันทรโชติ อาจารย์พิษิฏฐ์ สุรวัลลภ และ ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ ประเมินผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา

Message us