การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11
.
The 11th STOU National Research Conference
.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams
.
.
Deadline submission: 3 กันยายน 2564
Message us