การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “อาเซียนพลัสเชิงบูรณาการในยุคสังคมผันแปร” วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “อาเซียนพลัสเชิงบูรณาการในยุคสังคมผันแปร”
.
International Conference on “Multidisciplinary ASEAN+ in the Age of Disruptive Society”
.
วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565
.
ณ การประชุมออนไลน์
.
Deadline submission: 15 เมษายน 2565
.
แบบฟอร์มนำส่งบทคัดย่อ: https://forms.gle/ndPuM8oNiAhNxPm38
.
แบบฟอร์มนำส่งบทความฉบับเต็ม: https://forms.gle/i8acQB3uvW5aQtrt9
.
Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3u7tceg
.
=========================
.
หัวข้อในการประชุม:
.
1. ASEAN Politics in the Post COVID-19 Era
.
2. Economic Cooperation in the Age of Disruption
.
3. Thai Foreign Policy towards Southeast Asia
.
4. ASEAN at Another Crossroads
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
ผศ.ดร.กานต์ บุณยะกาญจน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-296-7957
.
อ.ดร.กิตติพศ พุทธิวนิช หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-988-3511
.
วีรชน เกษสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 090-953-9176
.
E-mail: Jopolcenter@gmail.com
Message us