การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”
.หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”
.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
.ณ การประชุมออนไลน์
.Deadline submission: 15 ธันวาคม 2564
.Website: https://research.psru.ac.th/PBR2022/
.=========================
.หัวข้อในการประชุม:
.กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
.กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
.กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
.กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน
.
=========================
.ติดต่อสอบถาม:
.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
.หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร: 055-267-038
.E-mail: pibulresearch@gmail.com

Message us