การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ ONLINE

📣สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแUU ONLINE ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
🎯 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
👉ในสาขาทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, นวัตกรรมสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

✅1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
✅2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
✅3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
✅4) การนำเสนอ 15 นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

👉 ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี ซุ่นเซ่ง ☎️โทร 08 1540 7304

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
🎯 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
👉ในสาขาทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, นวัตกรรมสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

✅1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
✅2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
✅3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
✅4) การนำเสนอ 15 นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

👉 ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี ซุ่นเซ่ง ☎️โทร 08 1540 7304

Message us