ระบุเงื่อนไขการค้นหา
# บริการวิชาการ/ งานสร้างสรรค์ นักวิจัย สัดส่วนการมีส่วนร่วม สังกัดคณะ ปีที่แล้วเสร็จ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หลักฐานการรับรองการใช้
ประเภทการใช้ ลักษณะของการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ ผู้รับบริการ ช่วงเวลา พื้นที่
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.สุจารี เเก้วคง % คณะครุศาสตร์ 2563 บริการวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่าง ๆ 1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วม 388 คน เพิ่มขึ้น 188 คน 2.จำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอลดลงจากเป้าหมาย 50 บทความ บทความนำเสนอ 29 บทความ ลดลง 21 สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ก.พ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICRU" นายสุรศักดิ์ แก้วอ่อน % คณะครุศาสตร์ 2563 บริการวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในนานาชาติ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 200 คน เป็น 493 คน เพิ่มขึ้น 293 คน 2. จำนวนผลงานที่นำเสนอลดลงจากเป้าหมาย 80 บทความ เป็น 61 บทความ ลดลง 19 บทความ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย มรภ.นศ มรภ.เชียงราย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.รำไพพรรณี และมรภ.ลำปาง ก.พ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช