ระบุเงื่อนไขการค้นหา
# ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ชื่อผู้สร้างสรรค์ สัดส่วนการมีส่วนร่วม สังกัดคณะ ประเภทผลงาน ปีที่เผยแพร่ เลขที่คำขอจด เลขประกาศโฆษณา เลขที่ได้รับความคุ้มครอง เอกสารการยื่นจด