ระบุเงื่อนไขการค้นหา
# ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ชื่อผู้สร้างสรรค์ สัดส่วนการมีส่วนร่วม สังกัดคณะ ประเภทผลงาน ปีที่เผยแพร่ เลขที่คำขอจด เลขประกาศโฆษณา เลขที่ได้รับความคุ้มครอง เอกสารการยื่นจด
1 กระเป๋า อ.ณปภัช จันทร์เมือง 100 % คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802002687
2 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003185
3 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003183
4 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001272
5 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003187
6 ลายผ้า รศ.ดร.องอนงค์ บุญคล่อง 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003176
7 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003178
8 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001260
9 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001265
10 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003180
11 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001270
12 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003182
13 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003186
14 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003184
15 ลายผ้า รศ.ดร.องอนงค์ บุญคล่อง 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003177
16 ลายผ้า อ.ตวงรัก รัตนพันธุ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902000271
17 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003179
18 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001264
19 ลายผ้า ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ 100 % คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2562 1902001267
20 ลายผ้า ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส 100 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802003181
21 หมอน อ.ณปภัช จันทร์เมือง 100 % คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2561 1802002686